Missie/visie

Inhoud van deze pagina

Missie

vzw Kinderdagverblijf Witje Wiebel is gegroeid vanuit de vzw AZ Maria Middelares en de vzw Sint-Pietersinstituut.

Vanuit de christelijke visie op mens en samenleving beogen we het welzijn van de aan ons toevertrouwde kindjes.

Pedagogische visie

De eerste levensjaren zijn essentieel in de ontwikkeling van een kind, dan wordt immers de basis gevormd van hun eigen unieke persoonlijkheid. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt in de opvang.

Met behulp van 5 bouwstenen willen we bouwen aan een plek waar elk kind zich thuis voelt.

Elke bouwsteen vormt een belangrijk aspect van onze pedagogische visie, een visie die door elke medewerker gedragen wordt en zich vertaalt in onze dagdagelijkse werking.

 

De 5 bouwstenen

1. Eigen ritme en individuele noden

In het kinderdagverblijf spelen, ontdekken en leven de kinderen in groep. Binnen dit groepsgebeuren en de aangeboden structuur verliezen we het kind als individu niet uit het oog. Elk kind is anders. Elk kind heeft eigen interesses, mogelijkheden en talenten. We respecteren deze verschillen door in te spelen op de individuele noden en het eigen ritme van het kind.

2. Liefde, warmte en geborgenheid

Het groeiproces van een kind is er één met vallen en opstaan. De warmte en geborgenheid van de kinderbegeleiders is onmisbaar als uitvalsbasis van dit groeiproces. De kinderbegeleiders zijn de veilige haven waar kinderen troost vinden na een val of conflict en bij wie de kinderen mogen zijn wie ze zijn.

3. Betrouwbare en veilige omgeving

Kinderen zijn geboren ontdekkers. Om hen hiertoe aan te moedigen bieden we een voorspelbare en stabiele omgeving waar elk kind zich veilig voelt en die tegelijkertijd ook rijke en gevarieerde ontplooiingskansen biedt die de interesses, mogelijkheden en talenten van elk kind aanspreekt.

4. Zelfredzaamheid

Door op een positieve manier in te spelen op de initiatieven van kinderen en hen ruimte te bieden om te experimenteren, geven we kinderen een actieve rol in hun leerproces en ontwikkeling. De stimulerende rol van de kinderbegeleiders is hierbij onmisbaar.

5. Respect

We moedigen relaties tussen kinderen aan en ondersteunen hen hierin zodat onderlinge verbondenheid tussen kinderen ontstaat en de openheid om de ander te respecteren zoals hij is. Naast respect voor elkaar, leren we kinderen respectvol omgaan met hun omgeving in zijn totaliteit.

Wenmomenten

De overstap van de rustige en huiselijke omgeving thuis naar de kinderopvang is groot, zowel bij kinderen als ouders laat dit een grote indruk na. Daarom is het allereerste contact met het kinderdagverblijf zo belangrijk.

Voor de eerste wenmomenten van start gaan is er een rondleiding in de leefgroep en kennismaking met de kinderbegeleidsters. We vinden het belangrijk dat zowel ouder als kind zich welkom voelen in ons kinderdagverblijf. We vragen steeds naar de specifieke gewoontes van het kind en proberen deze zoveel als mogelijk te volgen want we willen dat elk kind zich hier thuis voelt.

Om kinderen geleidelijk aan te laten wennen aan de nieuwe omgeving en de kinderbegeleiders, plannen we 3 wenmomenten in. Het eerste en tweede wenmoment duren ongeveer een 3-tal uur, het laatste wenmoment duurt een halve dag. We bouwen de tijd in de opvang dus stelselmatig op. Ouders mogen tijdens een wenmoment bij hun kindje blijven. Zowel ouder als kind moeten wennen aan de nieuwe situatie. Indien nodig kunnen er, in samenspraak met de ouders, extra wenmomenten voorzien worden.

We verwachten niet dat elk kind zich na deze 3 wenmomenten al meteen aangepast heeft. Het wennen duurt vaak langer en we geven kinderen hier alle tijd en ruimte voor.

Ook bij de overstap van de babygroep naar de peutergroep worden er wenmomenten voorzien. We werken ook hier opbouwend in tijdsduur. Ook hier geldt hetzelfde principe, de wenperiode duurt veelal langer en we geven het kind hier alle tijd en ruimte voor. Kinderen die langdurig afwezig zijn geweest moeten vaak ook opnieuw wennen en krijgen hiertoe de kans.

Niet alleen tijdens de wenmomenten, maar gedurende de volledige opvangperiode streven we naar een optimaal welbevinden en betrokkenheid bij elk kind.

Spelmomenten

Kinderen leren heel wat bij tijdens spelmomenten, op voorwaarde dat ze voldoende spelimpulsen krijgen. De kinderbegeleiders en de omgeving spelen hierin een belangrijke rol.

We voorzien in elke leefgroep een gevarieerd spelaanbod aangepast aan de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen, het spelaanbod wordt ook verrijkt met kosteloos, openeind materiaal.  Elke leefruimte is opgedeeld in meerdere, overzichtelijke spelzones met elk een ander aanbod aan spelmateriaal. Om hun spel en fantasie te verrijken vertoeven we zoveel als mogelijk tussen de kinderen en spelen we mee.

Niet alleen tijdens vrij spel, maar ook tijdens geleid spel (activiteiten) gaan we op een betrokken en stimulerende manier om met de kinderen. Kinderen worden steeds gestimuleerd tot deelname maar worden hiertoe nooit geforceerd. De activiteiten die georganiseerd worden spreken de verschillende ervaringsgebieden aan. Zo kunnen kinderen een ruime waaier aan ervaringen opdoen en is er voor elk wat wils.

Kinderen krijgen de kans om dingen zelfstandig te doen en krijgen de vrijheid om te experimenteren. Als een activiteit anders verloopt dan gepland, dan geven we hier de ruimte voor.

We werken aan de hand van vaste jaarthema’s (feestdagen en seizoenen). Hierbij aanvullend spelen we in op de belevenissen en gebeurtenissen van de kinderen als inspiratiebron voor spelaanbod.

Eetmomenten

In de babygroep wordt voor de verschillende eetmomenten het ritme van het kind gevolgd. Alle eetmomenten worden steeds aangekondigd en kennen een vast verloop.

Het eetgerei wordt steeds aangepast aan de mogelijkheden van het kind. Kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig te eten, dit telkens binnen hun eigen mogelijkheden.

Ook wat betreft het eten van stukjes en het zelfstandig aan tafel zitten om te eten, houden we steeds rekening met de mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind (aanwezigheid tandjes, motorische ontwikkeling, …) We gebruiken de leeftijd van 1 jaar hierbij als richtlijn, we gaan hier echter steeds flexibel mee om. Kinderen die al meer ontwikkeld zijn of sneller rijp zijn om aan tafel te zitten en stukjes te eten mogen dit al eerder proberen, kinderen die hier absoluut nog niet aan toe zijn krijgen hiervoor de tijd die ze nodig hebben. We laten het kind ontwikkelen op eigen tempo, en binnen de eigen mogelijkheden.

Kinderen die iets niet lusten of niet willen eten worden gestimuleerd om te proeven maar worden nooit geforceerd.

Rustmomenten

Voldoende rust is belangrijk voor kinderen. Het bepaalt in grote mate hun niveau van welbevinden en betrokkenheid. Omdat rust zo belangrijk is volgen we hierin het ritme van het kind. Kinderen die behoefte hebben om te slapen, kunnen dit op elk moment. Kinderen kunnen ook zo lang als nodig slapen.

Na het middagmaal is er een algemeen rustmoment. Dit rustmoment wordt aangekondigd en verloopt zoveel mogelijk volgens een vast ritueel. Deze middagrust (tussen 12u en 14u) wordt zoveel mogelijk gerespecteerd.

 

Kinderen kunnen pas echt tot rust komen als ze zich veilig voelen, door een eigen knuffel, fopspeen en bedje te voorzien creëren we een gevoel van veiligheid en geborgenheid.

Gedurende de dag worden, naast de rustmomenten in bed, regelmatig rustpauzes ingebouwd. Dit door middel van vertelmomenten, knuffelmomenten en andere rustige activiteiten.

Kindvolgsysteem

Om de ontwikkeling van de kinderen op te volgen hebben wij gekozen voor het volgsysteem van Ziko-Vo. Ziko-Vo is een volgsysteem voor kinderen waarbij het welbevinden, de betrokkenheid en de ontwikkeling bij baby’s en peuters in kaart gebracht wordt. Bij het invullen van het kindportret proberen we een beeld te vormen van hoe het kind het maakt in de opvang op diverse terreinen (welbevinden, betrokkenheid, grote motoriek, kleine motoriek, taal, ontdekken van de wereld, sociale ontwikkeling, verstandelijke ontwikkeling, zelfsturing/ondernemen en goed in je vel zitten). Door dit drie keer per jaar te doen en in team te bespreken, kunnen we telkens de individuele aanpak van elk kindje bijsturen. Het helpt ook om de gewoontes en opvoeding van thuis af te stemmen met die in het kinderdagverblijf.

Onze volledige pedagogische visie kunt u hier downloaden.

Wij gebruiken cookies...
Wij gebruiken cookies om de surfervaring op de website te verbeteren. Bekijk alles in onze Privacy Policy.